PADS4 SCHEDULER

دیجیتال ساینیج

با نرم افزار PADS4 Scheduler تصمیم بگیرید صفحه ای که خودتان طراحی کرده اید کی و کجا نمایش داده شود؟

با استفاده از منوی بسیار ساده نرم افزار PADS4 Scheduler زمانبندی برای یک نمایشگر و یا گروهی از نمایشگرها را به راحتی هرچه تمام انجام دهید.

بانرم افزارPADS4 Scheduler می توانید نمایش صفحات را به صورت بازه زمانی مشخص و یا دوره های مشخص (روزانه، هفتگی و یا حتی ساعتی) زمانبدی کرد.