برای عده زیادی از آدم ها، اولین پیام کلیدی برای درک رسانه دیجیتال این است که اصلاً دیجیتال ساینیج (Digital Signage) چیست؟ در واقع، به عنوان یک تکنولوژی و وسیله ای ارتباطی، دیجیتال ساینیج وسیله ای نسبتاً جدید، رشد نیافته و تست نشده که ویژگی ها و قابلیت های آن به اندازه کافی برای داخل و خارج صنعت دیجیتال شرح داده نشده است. ساده ترین تعریف از دیجیتال ساینیج (Digital Signage) این است که دیجیتال ساینیج نمایشی دیجیتالی است که از راه دور مدیریت می شود و با فروش، بازاریابی و تبلیغات در ارتباط است.